Πολιτική Επιστροφών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ


i) Νόμιμο Δικαίωμα Υπαναχώρησης


Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Αν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής, μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση (εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου πρόκειται για κάποιο από τα προϊόντα του όρου (iii) κατωτέρω, όπου το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν παρέχεται) εντός 10 ημερολογιακών ημερών αναιτιολόγητα.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την παρέλευση 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορείτε να ενημερώσετε την BESTUSAORIGINALS στη διεύθυνση ή στο τηλέφωνο όπως αυτά νομίμως δηλώνονται στο πεδίο της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, είτε αποστέλλοντας email στη διεύθυνση info@bestusa.gr, για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη Σύμβαση με ρητή δήλωσή σας (π.χ. αποστέλλοντας ταχυδρομικώς μια επιστολή / φόρμα επιστροφής).

Για να υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.


Αποτελέσματα Υπαναχώρησης

Αν υπαναχωρήσετε από αυτή τη Σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την υπαναχώρηση, όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς. Η επιστροφή θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορούμε πάντως να παρακρατούμε την επιστροφή είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Μπορείτε να επιστρέψετε ή να παραδώσετε τα προϊόντα χέρι με χέρι σε οποιοδήποτε κατάστημα της BEST USA ORIGINALS χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που μας ενημερώσατε για την υπαναχώρησή σας από τη Σύμβαση αυτή. Θεωρείται ότι το έχετε πράξει αυτό εμπρόθεσμα αν έχετε δώσει προς αποστολή τα προϊόντα πριν παρέλθει η προθεσμία των 10 εργάσιμων ημερών. Θα επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των προϊόντων, εκτός μόνο από την περίπτωση που τα παραδώσετε χέρι με χέρι σε οποιοδήποτε κατάστημα BEST USA ORIGINALS. Ευθύνεστε για κάθε απομείωση της αξίας των προϊόντων ως απόρροια τέτοιας μεταχείρισής τους που αλλοιώνει την φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους.


ii) Συμβατικό Δικαίωμα Υπαναχώρησης


Επιπροσθέτως του νόμιμου δικαιώματος υπαναχώρησης που παρέχεται στον καταναλωτή, όπως αυτό αναφέρεται στον όρο (i) ανωτέρω, σας χορηγούμε περίοδο 30 ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης των προϊόντων για να επιστρέψετε τα προϊόντα (εξαιρουμένων των προϊόντων που αναφέρονται στον όρο (iii) κατωτέρω, για τα οποία το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν παρέχεται).

Σε περίπτωση που επιστρέφετε τα προϊόντα εμπρόθεσμα εντός της περιόδου συμβατικής υπαναχώρησης, αλλά εκπρόθεσμα ως προς την περίοδο νόμιμης υπαναχώρησης, θα σας επιστραφεί η αξία των επιστρεφομένων προϊόντων. Τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν εξαιτίας της επιστροφής των εν λόγω προϊόντων θα επιβαρύνουν εσάς, εκτός αν επιστρέφετε τα προϊόντα σε κάποιο από τα καταστήματα της BEST USA ORIGINALS.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τον όρο (i) ανωτέρω, παρόλα αυτά αν μας ενημερώσετε για την υπαναχώρηση μετά την λήξη της προθεσμίας για τη νόμιμη υπαναχώρηση, υποχρεούστε σε κάθε περίπτωση να μας επιστρέψετε τα προϊόντα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους.


iii) Κοινές Διατάξεις (και για τις δύο περιπτώσεις υπαναχώρησης)


Δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση όταν το αντικείμενο αυτής είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προϊόντα:

Προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη.

Προϊόντα των οποίων η αρχική συσκευασία ή μέρος αυτής έχει αφαιρεθεί.

Σφραγισμένα προϊόντα τα οποία αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοσή τους σε εσάς, τα οποία λόγω της αποσφράγισης είναι ακατάλληλα πλέον για επιστροφή και επαναπώληση.

Το δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε. Κανένα ποσό δεν θα σας επιστραφεί εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του, εάν το προϊόν δεν είναι στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκε (π.χ έχει πλυθεί αν πρόκειται για ρούχα ή λευκά είδη) ή εάν έχει υποστεί ζημιά. Επομένως, πρέπει να φροντίσετε για τη δέουσα επιμέλεια των προϊόντων όσο είναι στην κατοχή σας. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα προϊόντα χρησιμοποιώντας ή συμπεριλαμβάνοντας την αρχική τους συσκευασία, τις οδηγίες και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν συνοδεύει τα προϊόντα.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επιστρέψτε τα προϊόντα μαζί με την απόδειξη που παραλάβατε κατά την παράδοση του. Όταν παραλάβετε την παραγγελία, θα βρείτε μια Φόρμα Επιστροφών την οποία θα πρέπει και να συμπληρώσετε.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την επιστροφή σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της BEST USA ORIGINALS, πηγαίνοντας αυτοπροσώπως στο κατάστημα και επιστρέφοντας το προϊόν μαζί με την απόδειξη που παραλάβατε κατά την παράδοση του. Αυτή η μέθοδος επιστροφής δεν συνεπάγεται κανένα απολύτως επιπρόσθετο κόστος για εσάς.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας ή να επιστρέψετε το προϊόν απευθείας στην διεύθυνση που αναγράφεται στην απόδειξη που θα παραλάβετε κατά την παράδοση. Σας καλούμε να επιστρέψετε το προϊόν το συντομότερο δυνατόν μαζί με την απόδειξη στη διεύθυνση που αναγράφεται σε αυτήν. Με αυτήν την μέθοδο επιστροφής, επιβαρύνεστε εσείς με τα έξοδα επιστροφής.

Αφού εξετάσουμε λεπτομερώς το επιστρεφόμενο προϊόν, θα σας ενημερώσουμε εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων. Τα έξοδα αποστολής θα επιστρέφονται μόνο στην περίπτωση που ασκείτε το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης (βλ.όρο - i) εντός της νόμιμης προθεσμίας και υπό την προϋπόθεση ότι επιστρέφονται και όλα τα αγαθά από τα οποία αποτελείται το δέμα. Η επιστροφή των χρημάτων θα καταβάλλεται το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που μας γνωστοποιήσατε την υπαναχώρηση. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορούμε πάντως να παρακρατούμε την επιστροφή των χρημάτων είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται πάντα με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά σας.

Είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα και τον κίνδυνο της επιστροφής των προϊόντων σε εμάς, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας ή στο τηλέφωνο 2294096048 είτε αποστέλλοντας email στη διεύθυνση info@bestusa.gr


iv) Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων


Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι το προϊόν που παραγγείλατε δεν συμμορφώνεται, κατά τη στιγμή της παράδοσής του, με τους όρους της Σύμβασης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας, περιγράφοντας λεπτομερώς το προϊόν και το ελάττωμά του, ή τηλεφωνώντας μας στο 2294096048, είτε αποστέλλοντάς μας email στη διεύθυνση info@bestusa.gr και θα σας δώσουμε οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες.

Πρέπει να μας επιστρέψετε το προϊόν στη διεύθυνση που αναγράφεται στην απόδειξη που θα παραλάβετε με την παράδοση του προϊόντος ή σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της BEST USA ORIGINALS.

Θα εξετάσουμε προσεκτικά το επιστρεφόμενο προϊόν και θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση (αν υφίσταται τέτοια περίπτωση). Η επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα σας επιβεβαιώσουμε μέσω e-mail ότι δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος.

Στην περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, το ποσό που έχει καταβληθεί θα επιστρέφεται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και όποιων άλλων εύλογων εξόδων με τα οποία επιβαρυνθήκατε για την επιστροφή του προϊόντος. Η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά.

Τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία δεν θίγονται.